Østergågade 2
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 73 18 08
tf@nykobingteater.dk

FORENINGENS VEDTÆGTER

Vedtægter for Teaterforeningen Guldborgsund

§ 1.

Foreningens navn er

TEATERFORENINGEN GULDBORGSUND

Dens hjemsted er Guldborgsund Kommune

§ 2.

Teaterforeningens formål er formidling af turnéteater i henhold til gældende lovgivning indenfor organisationens område. Herudover kan Teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger udenfor abonnement for børn og voksne.

Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teatret, ligesom foreningen kan medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.

Teaterforeningen samarbejder med centrale organer, der er godkendt på dette felt.

§ 3.

Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark.

Et abonnement omfatter mindst 3 teaterforestillinger indenfor en sæson.

Videresalg i erhvervsmæssig øjemed er ikke tilladt. Ved tegning af abonnement betales et medlemskontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4.

Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber forestillingerne af de producerende teatre og oppebærer abonnementsindtægter, medlemskontingenter, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud. En del af billetterne skal være til rådighed i frit salg.

Foreningen kan støttes af erhvervslivet.

§ 5.

Foreningens medlemmer (abonnenterne) og bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for teaterforeningens forpligtelser.

§ 6.

Teaterforeningens bestyrelse består af 7 - 9 personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Formand og 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år. Valgene foregår ved simpel stemmmeflerhed. Genvalg kan finde sted.

§ 7.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager. Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over forhandlingerne føres beslutningsreferat. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp til godkendt budget.

§ 8.

Teaterforeningens regnskab løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af regnskaber og budgetter. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være kontrolleret af 2 revisorer, som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen. Regnskabet revideres tillige af statsautoriseret eller registreret revisor, såfremt blot én offentlig tilskudsgiver kræver det.

§ 9.

Generalforsamlingen er teaterforeningens øverste myndighed.

Stemmeret på generalforsamlingen har registrerede medlemmer i sidste forløbne sæson. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt et medlem forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 10.

Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned,

hvor endeligt regnskab forelægges. Der indkaldes til generalforsamling ved

bekendtgørelse i de lokale blade samt mail til medlemmer og på foreningens sociale medier med 14 dages varsel af bestyrelsen, der

fastsætter mødested og tid. På den ordinære generalforsamling skal

dagsordenen indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 4. Kassereren forelægger regnskab til godkendelse
 5. Repertoire for kommende sæson
 6. Fastlæggelse af medlemskontingent
 7. Forelæggelse af budgetter til orientering
 8. Indkomne forslag
 9. Fra bestyrelsen
 10. Fra medlemmer
 11. Valg af
 12. Formand/kasserer
 13. Bestyrelse
 14. 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
 15. Eventuelt

§ 11.

Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 

en uge før generalforsamlingen. Ændringer sker ved almindelig

stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.

Beslutning om ophævelse af foreningen kan kun træffes af to på hinanden

følgende generalforsamlinger (med 14 dages mellemrum ) og mindst ¾ af de fremmødte abonnenter vedtager forslaget. Det skal af dagsordenen fremgå, at der ligger forslag om ophævelse af foreningen.

Ved ophævelse af foreningen anvendes dens formue til et almennyttigt formål, som bestemmes af generalforsamlingen, og godkendes af Guldborgsund Kommune.  Generalforsamlingen udpeger en eller flere personer, som opgør og afhænder foreningens formue.

Vedtaget med ændringer på generalforsamlingen d. 21. september 2023.